سود پرداختی: 8%-11%

سود پرداختی: 8%-11% ، حداقل سپرده: 20$ ، سود بازاریابی: 1%-8%

بازه زمانی پرداخت سود: روزانه ، طریقه پرداخت: آنی