سود پرداختی: 800%-80000%

سود پرداختی: 800%-80000% ، حداقل سپرده: 30$ ، سود بازاریابی: 7%-20%

بازه زمانی پرداخت سود: 1روز-3روز ، طریقه پرداخت: 72ساعت