سود پرداختی: 1.6%-2%

سود پرداختی: 1.6%-2% ، حداقل سپرده: 10$ ، سود بازاریابی: 3%-7%

بازه زمانی پرداخت سود: – ، طریقه پرداخت: –