سود پرداختی: 3%-2750%

سود پرداختی: 3%-2750% ، حداقل سپرده: 20$ ، سود بازاریابی: 1%-8%

بازه زمانی پرداخت سود: از 1 ساعت – 9 روز ، طریقه پرداخت: آنی