سود پرداختی: 130%-350%

سود پرداختی: 130%-350% ، حداقل سپرده: 20$ ، سود بازاریابی: 1%-5%

بازه زمانی پرداخت سود: روزانه ، طریقه پرداخت: آنی